Sorry, your desired content is not available
Amateur Architecture Studio
218 Nanshan Road
310002 Hangzhou
Zhejiang
Phone +86 571 8716 4708
Fax +86 571 8716 4708
Partner
WANG Shu
LU Wenyu
Employees
4
Founded
1998
Team
CHEN Lichao
SONG Shuhua
CHEN Ke
JIANG Weihua
Contact
CHEN Ke
Specialities
Architecture
Urban Design