Partner
ZHANG Bin
ZHOU Wei
Founded
2002
Employees
4
Areas of Specialty
Architecture
Interior
Urban Design
Landscape
Team
Lu Jun
Song Jiaying
Wang Jiaqi
Zhuang Sheng