Tajimaya

Taipei
Photo © Nacasa & Partners
 
 
Photo © Nacasa & Partners
 
 
Photo © Nacasa & Partners
 
 
Photo © Nacasa & Partners
 
 
Photo © Nacasa & Partners
 
 
Interior Designers
Hashimoto Yukio Design Studio Inc.
Year
2017