Art Museum of Nanshan

Shenzhen, 2005

Design: 2005 Location: Shenzhen Site Area: 20.000 sqm Architect: Fei Xiaohua, Jiadong, Deng Bingzhu, Zhu Dongyan, De...

Yi Tiange Holiday Apartments

Shenzhen, 2004

Design: 2001 Completion: 2004 Location: Shenzhen Site Area: 7.802 sqm Architect: Fei Xiaohua, Shenhua, Pan Ho...

Xiaoping Memorial Square

Shenzhen, 2004

Design: 2004 Completion: 2004 Location: Shenzhen Site Area: 14.552 sqm Architect: Fei Xiaohua, Shenhua, Zouji...

The Entrance of Shenzhen Subway Station

Shenzen, 2004

Design: 2002 Completion: 2004 Location: Shenzhen Site Area: 40 sqm Architect: Jiadong, Deng Bingzhu

An Ecological Toilet on the Lotus Hill

Shenzhen, 2002

Design: 2001 Completion: 2002 Location: Shenzhen Floor Area: 78 sqm Architect: Fei Xiaohua, Shenhua, Pan Houl...