2019, China

2018, UK
 • CLADBOOK
 • 齐云山树屋,2018年:113

 • 阅读更多
 •  ISBN: 978-1-870416-16-0

2018, China
 • 建筑学报
 • 齐云山树屋,2018年第01期:53-57

 • 阅读更多

2017

2017

2017, China

2017, China
 • 安邸AD:2017中国最具影响力100位建筑、设计精英
 • 本构建筑事务所,6月刊:120-121

 • 阅读更多

2017, China
 • 室内设计与装修
 • 齐云山树屋,2017年第11期:10-11

 • 阅读更多

2017, China
 • 给亚洲设计-DFA设计奖2017
 • 齐云山树屋,2017年12月第1版:159

 • 阅读更多
 •  ISBN: 978-988-13863-3-5

2017, China
 • 时代建筑
 • 齐云山树屋设计笔记,2017年第4期:98-103

 • 阅读更多
 •  作者: Nan Xiang

2017, China